Reiki Healing Cursus – Deel 1

Het belang van Reiki Healing

De Oosterse medische filosofie heeft altijd het belang benadrukt dat handhaving van een goede gezondheid beter is dan het genezen van een ziekte. Reiki is de preventieve natuurlijke geneeskundige methode bij uitstek. Maar het is nog meer: ​​Bij het ​​beoefenen van Reiki op jezelf of anderen, ervaar je zowel de preventieve als de curatieve functies op hetzelfde moment. Als je een ziekte hebt zal Reiki genezen, zo niet, dan zal Reiki je gezondheid en een lang leven te bevorderen. Deze preventieve curatieve kwaliteit van Reiki maakt het een unieke genezende systeem. Het is natuurlijk om gezond te zijn Het is pas wanneer bepaalde delen van ons lichaam niet op een natuurlijke manier functioneren dat daar een ziekte uit voorkomt. De oorzaken kunnen bacteriën en virussen, organische (toxinen) of psychosomatisch zijn.

  • Bacteriën en virussen zijn altijd aanwezig in ons lichaam, maar ze worden onder controle gehouden (soms zelfs misbruikt om nuttig werk te doen voor ons) zo lang als ons lichaam van nature functioneert.
  • Gifstoffen verstoppen voortdurend onze organen, maar zolang we natuurlijk functioneren, zullen deze giftige stoffen worden geneutraliseerd door de chemische stoffen die door ons lichaam worden aangemaakt.
  • Onze hersenen wordt voortdurend benadrukt, maar nogmaals, als de natuur loopt de cursus zullen we adequaat worden opgelucht na slaap en rust.

De Oost-concept van gezondheid is ook breder dan die van het Westen. Om gezond te zijn is niet alleen vrij te zijn van ziekte. Een persoon kan niet worden opgeroepen gezond als hij / zij is vaak onrustig, prikkelbaar of extreem vergeetachtig, niet kunnen concentreren of slapen goed, en heeft geen animo voor werk of ontspanning.  Hoe werkt Reiki gezondheid te bevorderen In de eerste plaats ons bevrijdt van ziekte, het voorkomt als en geneest ziekte. Dan helpt ons om emotioneel te groeien, mentaal en spiritueel, geeft ons de geweldige voordelen van gezondheid in ruimere zin. De preventieve en curatieve eigenschappen van Reiki kan worden teruggebracht tot twee eenvoudige principes:. De reiniging van de meridianen en in evenwicht brengen van de chakra’s op een harmonieuze energiestroom te bereiken  ? Hoe Reiki voorkomen of te genezen besmettelijke ziekten Wanneer ziekteverwekkende micro-organismen aan te vallen bepaalde delen van het lichaam, wordt reserve-energie gekanaliseerd om deze aanvallen te voldoen. Maar als de chakra’s en meridianen geblokkeerd zijn, dan is de stroom van reserve-energie wordt belemmerd, en ziekte resultaten. Bij het ​​gebruik van Reiki gij reinigt de chakra’s en meridianen, harmoniserende energie niveau en het bevorderen van een vlotte doorstroming van reserve-energie aan de gebieden onder vuur, waardoor herstel van het evenwicht. Oefenen Reiki verhoogt onze reserves van energie, waardoor het voorkomen eventuele toekomstige uitbraak van de ziekte.  Zo, nu krijg je GRATIS Reiki-pakket. Dit is de alles in een Reiki aanbod vindt u het nergens vinden op het internet. Maar het is de tijd beperkt.

In de volgende korte lezing bekijken we hoe je Reiki kan  gebruiken.

 

 

 

The Importance of Reiki Healing

Eastern medical philosophy has always emphasized the superiority of maintaining good health over curing illness. Reiki is a preventive medicine par excellence. But it is even more: When practising Reiki on yourself or others, you  experience both its preventive and its curative functions at the same time. If you have a disease, Reiki will cure it, if not, Reiki will promote your health and longevity. This preventive cum curative quality of Reiki makes it a unique healing system.

It is natural to be healthy

It is only when certain parts of our bodies fail to function naturally that sickness occurs. The causes may be from bacteria and viruses, organic (toxins) or psychosomatic.

  • Bacteria and viruses are always present in our bodies, but they are kept in check (sometimes even exploited to do useful work for us) as long as our bodies function naturally.
  • Toxins are continually clogging our organs, but as long as we function naturally, these toxins will be neutralized by the chemicals produced by our body.
  • Our brain is continually stressed, but again, if nature runs its course we will be adequately relieved after sleep and rest.

The Eastern concept of health is also wider than that of the West. To be healthy is not just to be free from disease. A person cannot be called healthy if he/she is often restless, irritable or extremely forgetful, cannot concentrate or sleep soundly, and has no zest for work or play.

How does Reiki promote health

First, it frees us from disease; it prevents as well as cures illness. Then it helps us to grow emotionally, mentally and spiritually, giving us the wonderful benefits of health in its wider sense. The preventive and curative qualities of Reiki can be reduced to two simple principles: the cleansing of meridians and balancing of the chakras to achieve a harmonious energy flow.

How does Reiki prevent or cure contagious diseases?

When disease-causing micro-organisms attack certain parts of the body, reserve energy is channelled to meet these attacks. But if the chakras and meridians are blocked, then the flow of reserve energy is hindered, and illness results. When using Reiki you cleanse the chakras and meridians, harmonizing energy levels and promote a smooth flow of reserve energy to the areas under attack, thus restoring the balance. Practising Reiki increases our reserves of energy, thus preventing any possible future outbreak of illness.

So, get your FREE Reiki package now. This is the all in one Reiki offer you won’t find anywhere in the internet. But it is time limited.

In the next short lecture we explore how to actually use Reiki.

Stay tuned,
Tom

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.